ارزشها

اهم باورهای ارزشی شرکت گیاهان سبز طالقان عبارتند از :

  • اصل وجدان کاری در ارائه کالا ، رضایت و تکریم مشتری . پاسخگویی ، رعایت حقوق مصرف کننده ،همکاران . سهامداران . شرکای کسب و کار

  • مهمترین سرمایه های شرکت نیروی انسانی آگاه ، مجرب ، دانش مدار ، معتقد و متعهد به آرمان های والای این شرکت ، صداقت و وفای به عهد در سازمان می باشد .

  • کیفیت ، رعایت کامل بهداشت در فرآیند تولید ، پیاده سازی اصول استاندارد ، حفاظت از محیط زیست ، استفاده از برترین نرم افزار ها و تکنولوژی

  • اشتغال زایی، رضایت کامل کارکنان، حفظ و شان انسانی نیروی کار ، امنیت محیط کار