تخم هندوانه

طبیعت تخم هندوانه

تخم هندوانه، دارای طبیعتی در درجه دوم سرد و تر است.

برخی از خواص تخم هندوانه به شرح زیر است:

  • تخم هندوانه را در حرقه البول یعنی سوزش ادرار می توان مصرف کرد.

  • تخم هندوانه در درمان لاغری کلیه اثر گذار است.

  • تخم هندوانه قرحه مثانه مفید است.

  • تخم هندوانه برای خشونت سینه دارویی مفید است.

  • تخم هندوانه در درمان نفث الدّم ریه کاربرد دارد.

  • تخم هندوانه برای تب های حارّ و تشنگی خوب است.

  • تخم هندوانه برای سرفه بسیار مفید است.

  • تخم هندوانه در درمان قرحه امعاء مفید است.